વેબ સરિતા: 09/21/14
વેબ સરિતા: મારી વાંચનયાત્રા

Sunday, 21 September 2014

તરસ... - 'અમૃત' આહીર

       
જીવનમાં કયાંક ના છીપાતી કેમ આ તરસ ?
છતાં રણને શા માટે બદનામ કરતી આ તરસ...
વહી જતું કેવું આ બાળપણ રમત રમતમાં જ,
ને ફરી ફરી લાગ્યા કરે પેલું બાળપણ પામવાની તરસ...
યૌવનની વસંત આવીને લ્હેરાતી જીવન પથમાં,
પાનખરમાં સદા સ્મરાતી રહેતી યૌવનની તરસ...
કયારેક કોઇને સતત જોતી રહેતી નજર,
છતાંયે કયાં કોઇ દિવસ સંતોષાતી આ તરસ...
કયારેક જિંદગી સતત કોઇને રહે કેમ ચાહતી,
ને એ ચાહતની ચાહતમાં જ સમાઇ જતી તરસ...
જેનો કોઇ ઉત્તર નથી એનો જવાબ શોધે જિંદગી,
મળે જવાબ તો એનો ઉત્તર બની જતી આ તરસ...
જીવતરમાં રોજ જાગતી રહેતી નવી નવી આશાઓ,
લાગ્યા કરે રોજ આશાને આશાથી પામવાની તરસ...
તરસ... તરસ... ને સતત વધતી જતી તરસને,
જો મળે અમૃત તો એને પીવાની લાગી છે મોટી તરસ... !?
- 'અમૃત' આહીર 
  [મ.શિ.,કે.એન્ડ એમ.પી.પટેલ સાર્વ. વિદ્યાલય , અમરોલી ]
  મો.નં. 9909163287 

Posted By: Unknown Sunday, 21 September 2014

Contact Us

Name

Email *

Message *

 

Latest post

About Us

Recent Comment

Copyright © . WebSarita. All Rights Reserved.
Designed by :-Way2themes
Powered By: © Mr. Mukesh Merai. All Rights Reserved.